OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obsah konzultací je zcela důvěrný (s výjimkou oznamovací povinnosti podle trestního zákona).  


Za účelem zpracování uchovávám: jméno a příjmení, telefonní číslo případně emailovou adresu. Údaje zpracovávám pouze já osobně. Nemá k nim tedy přístup třetí osoba. Přijala jsem a udržuji veškerá možná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Při konzultacích si pořizuji pro vlastní potřebu poznámky, které jsou anonymizovány a nemají k nim přístup žádné třetí osoby. Jsou určeny výhradně k zajištění kontinuity terapie.  

Kdykoliv můžete požádat o výmaz svých osobních údajů. V takovém případě vymažu veškeré Vaše osobní údaje ze svého adresáře. V mé evidenci zůstanou pouze daňové doklady, které obsahují pouze jméno.

Neposkytuji zdravotnické služby, proto nevedu zdravotnickou dokumentaci podle příslušných zákonů.

Nespolupracuji se zdravotními pojišťovnami a tudíž neposkytuji záznamy o klientech třetím stranám, setkávání je tedy zcela důvěrné.

V případě, že budete souhlasit při konzultacích s pořizováním  videozáznamů při poskytování služby, bude toto činěno výhradně  za účelem supervize. Důsledně zachovám Vaši anonymitu a rozsah sdělení pro případnou supervizi budu s Vámi konzultovat.  Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Supervize slouží výhradně pro vlastní zpětnou kontrolu práce terapeuta. Zavazuji se zajistit, aby všechny osoby, které se seznámí s obsahem  videozáznamu byly informovány o důvěrnosti obsahu a současně je zavážu k mlčenlivosti a dodržování pravidel zacházení s osobními a citlivými údaji.